Back to Top

Xin quý vị hãy bầu cho Minh Ngô vào ban quạn tri khu học Milpitas.

Hãy nhớ gởi phiếu bầu vào.

Hội nhà giáo của học khu Milpitas đồng ủng hộ Minh Ngô.

Đối thủ của ông đã lãng phí quỹ học khu cho quộc bầu cử bất thường này.

Minh Ngô là sự lựa chọn đúng đắng nhất. Hãy nói mọi người ũng hộ Minh Ngô.


Hai Minh Ngo for Milpitas School Board 2020 FPPC#1422219
Powered by CampaignPartner.com - Political Campaign Websites
Close Menu